PDA

View Full Version : Knowledge  1. ความรู้พื้นฐานของ Data Center
  2. ระบบ data center มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร ?
  3. มาตรฐานของ Data Center
  4. Server คืออะไร ทำหน้าที่อะไร มีประโยชน์อย่างไร Server มีกี่ประเภท
  5. การเลือกใช้งาน Server สำหรับผู้ที่ต้องการมี Server เป็นของตนเอง