PDA

View Full Version : [Travel] โครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่วภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนืยอtumhip23
3 Dec 2012, 13:39:31
โครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่วภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนืยอ
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพิ่มเสน่ห์ เติมสีสัน ความสดใสให้แหล่งท่องเที่ยว สร้างสรรค์ 2 โครงการใหญ่สีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว(แต่งสีประเทศไทย)และพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนปีมหัศจรรย์เมืองไทย
สำหรับโครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยวในภาคเหนือ หนึ่งพื้นที่เป้าหมายคือบริเวณถนนคนเดินเชียงรายไนท์บาร์ซาร์แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน สถานที่จำหน่ายของที่ระลึกฝีมือชาวเขา และชาวเชียงราย ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองต่างๆ ในราคาย่อมเยา รวมถึงเป็นสถานที่แสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงชาวเขาเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเชียงราย โดยวางแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่ถนนคนเดินด้วยความสดชื่น เขียวขจีของสวนแนวตั้งที่ซุ้มประตูทางเข้าและทางออก ตกแต่งบรรยากาศถนนทั้งสายด้วยโคมไฟแบบล้านนา ทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดโดยออกแบบเป็นศิลปะแบบล้านนา มีรูปแบบสอดคล้องกับซุ้มประตูไนท์บาร์ซาร์
ผลการดำเนินการทำให้ถนนคนเดินยิ่งมีเอกลักษณ์ แสดงออกถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สร้างความประทับใจ กระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคัก สามารถสร้างงานและกระจายรายได้ให้ประชาชนในวงกว้าง ซึ่งนอกจากที่จังหวัดเชียงรายแล้ว ในพื้นที่ภาคเหนือยังดำเนินโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งในพื้นที่ดำเนินการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย ที่เชื่อมระหว่างอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง โดยแผนพัฒนาในโครงการจะดึงจุดเด่นเรื่องเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่โด่งดังและแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในจังหวัดมาออกแบบเป็นประติมากรรมเทียนที่มีความโดดเด่น น่าสนใจติดตั้งบริเวณสะพานซึ่งเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำมูล
ผลการดำเนินโครงการทำให้สะพานนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสัน มีความน่าสนใจ เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่สามารถประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมของจังหวัดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวและเกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งนอกจากที่อุบลราชธานีแล้ว ยังมีพื้นที่ดำเนินการที่จังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานีด้วย