PDA

View Full Version : [Buy] รับซื้อ Ipod Shuffle / Ipod nano GEN 6 / Ipod Video gen 5 , 5.5 สีขาว สภาพใช้งานได้imoonest
17 Aug 2013, 10:07:11
รับซื้อ Ipod Shuffle / Ipod nano GEN 6 / Ipod Video gen 5 , 5.5 สีขาว สภาพใช้งานได้


ใครมี หรือสนใจขาย PM มาได้คะ
บอก รุ่น ,สี ,อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ,มีประกันไหม , ราคา มาได้คะ

imoonest
17 Aug 2013, 10:21:27
รับซื้อ Ipod Shuffle / Ipod nano GEN 6 / Ipod Video gen 5 , 5.5 สีขาว สภาพใช้งานได้


ใครมี หรือสนใจขาย PM มาได้คะ
บอก รุ่น ,สี ,อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ,มีประกันไหม , ราคา มาได้คะ

imoonest
17 Aug 2013, 11:24:54
รับซื้อ Ipod Shuffle / Ipod nano GEN 6 / Ipod Video gen 5 , 5.5 สีขาว สภาพใช้งานได้


ใครมี หรือสนใจขาย PM มาได้คะ
บอก รุ่น ,สี ,อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ,มีประกันไหม , ราคา มาได้คะ

imoonest
17 Aug 2013, 12:42:19
รับซื้อ Ipod Shuffle / Ipod nano GEN 6 / Ipod Video gen 5 , 5.5 สีขาว สภาพใช้งานได้


ใครมี หรือสนใจขาย PM มาได้คะ
บอก รุ่น ,สี ,อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ,มีประกันไหม , ราคา มาได้คะ

imoonest
17 Aug 2013, 14:28:02
รับซื้อ Ipod Shuffle / Ipod nano GEN 6 / Ipod Video gen 5 , 5.5 สีขาว สภาพใช้งานได้


ใครมี หรือสนใจขาย PM มาได้คะ
บอก รุ่น ,สี ,อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ,มีประกันไหม , ราคา มาได้คะ

imoonest
3 Sep 2013, 11:57:30
รับซื้อ Ipod Shuffle / Ipod nano GEN 6 / Ipod Video gen 5 , 5.5 สีขาว สภาพใช้งานได้


ใครมี หรือสนใจขาย PM มาได้คะ
บอก รุ่น ,สี ,อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ,มีประกันไหม , ราคา มาได้คะ

imoonest
3 Sep 2013, 20:51:10
รับซื้อ Ipod Shuffle / Ipod nano GEN 6 / Ipod Video gen 5 , 5.5 สีขาว สภาพใช้งานได้


ใครมี หรือสนใจขาย PM มาได้คะ
บอก รุ่น ,สี ,อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ,มีประกันไหม , ราคา มาได้คะ

imoonest
27 Feb 2015, 19:29:21
รับซื้อ Ipod Shuffle / Ipod nano GEN 6 / Ipod Video gen 5 , 5.5 สีขาว สภาพใช้งานได้


ใครมี หรือสนใจขาย PM มาได้คะ
บอก รุ่น ,สี ,อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ,มีประกันไหม , ราคา มาได้คะ