PDA

View Full Version : [Food] น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งปลอมเขาพิสูจน์กันอย่างไร?..ต้องเข้ามาดูk0004
14 May 2015, 02:50:36
เป็นวิธีพิสูจน์น้ำผึ้งของแท้หรือน้ำผึ้งผสมอย่างง่ายๆ นั่นก็คือ
3240603
วิธีที่ 1 ทดสอบด้วยไม้ขีดไฟ
วิธีที่ 2 ทดสอบด้วยกระดาษชำระ

รายละเอียดอยู่ในวีดีโอนี้แล้วครับ..Click Here (https://www.youtube.com/watch?v=9skSuuQNY4o)