การตั้งกระทู้ในเชิงการให้บริการซ่อม Notebook หรือโฆษณาร้านซ่อม Notebook

ขอให้สมาชิกที่ต้องการโพสกระทู้ในลักษณะดังกล่าว กรุณาไปตั้งที่ห้อง Notebook Market

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกต้องกับหมวดหมู่ที่ได้ตั้งเอาไว้ครับ

ขอบคุณครับ