ช่วยแนะนำเครื่องปริ้น Laser ที่ปริ้นได้ 2 หน้า หนอ่ยครับ
พอดีที่โรงเรียนจะซื้อครับ