ระบบ Dolbly digital 192 kHz
คุึณภาพเสียงจะดีเท่ากับหรือให้ระบบเสียงที่เป็น surround ได้เท่ากับ
ระบบ Digital True System 75 kHz มั้ยอะคับ