คือแรมับัสต่ำ เช่น 400,533,667 ถ้าแรมมันวิ่งเกินบัสของแรมที่มาจากโรงงาน(เวลาลากแล้วบัสมันวิ่งขึ้นตาม CPU )มันจะส่งผลอะไรต่อแรม/เครื่องหรือป่าวครับ