http://www.bpsthai.org/BPS_Links/Con...i_Contest.html

ตามไปดูได้เลยจ้า

ใบสมัคร

จุดถ่ายภาพที่น่าสนใจ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ขอเชิญร่วมส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ "ฉันมาหา มหาชัย"จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ซึ่งมีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า “บ้านท่าจีน” ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ.2099) ได้โปรดให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพื่อเป็นหัวเมืองสำหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามและเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบุกรุกทางทะเล
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและแม่น้ำ” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2448) ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และได้ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ “ตำบลท่าฉลอม” เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2456) โปรดเกล้าให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง ในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
จังหวัดสมุทรสาครอยู่***งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยววัดวาอารามและสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น วัดช่องลม เป็นวัดพระอารามหลวงได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดโคกขาม ตั้งอยู่ริมคลอง เป็นวัดเก่าแก่มีบริเวณกว้างขวาง มีท่าเทียบเรือให้ขึ้นชมได้ วัดป่าชัยรังสี เป็นวัดที่สร้างอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือใช้ศิลปะการก่อสร้างหลายแบบแปลกตา วัดนางสาว โบสถ์ฐานโค้งเป็นรูปเรือสำเภาก่ออิฐ หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบเก่า มีอุทยานมัจฉาประกอบด้วยฝูงปลาสวายจำนวนมากอาศัยอยู่ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ศาลรำลึกถึงพันท้ายนรสิงห์ข้าหลวงเดิมซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ มั่นคง ยอมเสียสละชีวิตโดยไม่ยอมเสียพระราชประเพณีในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวริมน้ำและวิถีชีวิตคนชุมชนชาวมหาชัย เช่น ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมของสมุทรสาคร หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม มีผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นจำนวนมาก มีตลาดและกิจการต่อเรือที่ตั้งเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน นากุ้ง นาเกลือ มีเกลือกองสีขาว มีนกหลายชนิดบินผ่านไปมา มีกังหันวิดน้ำเข้านาเกลือหมุนเล่นลม เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สะพานปลา เป็นสะพานปลาที่ใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่ง แม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัด ต้นแม่น้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สวนผลไม้-ดอกไม้ ชาวบ้านทำสวนทั้งผลไม้ สวนผัก สวนกล้วยไม้ สวนมะพร้าว ในเขตอำเภอกระทุ่มแบนมีชื่อเสียงในการทำสวนมะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ และสวนกล้วยไม้ ส่วนในเขตอำเภอบ้านแพ้ว มีสวนองุ่น สวนฝรั่ง นอกจากจะชมสวนแล้ว ยังมีโอกาสชมการทำน้ำตาลจากมะพร้าวอีกด้วย

หลักการและเหตุผล
จากการวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบจากจุดแข็งและโอกาสที่จังหวัดมีอยู่ รวมถึงการประเมินข้อจำกัดที่ได้รับจากภาวะคุกคามและสิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อนบางประการของจังหวัด นำไปสู่การพิจารณาศักยภาพการพัฒนาที่มีอยู่ของจังหวัด และการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางของการพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้ ดังนี้ “เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลเพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย” จากวิสัยทัศน์ของจังหวัด จึงมีการจัดทำยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
2) เพื่อนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
3) เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาจัดทำหนังสือรวมภาพ เพื่อเผยแพร่ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ตลอดจนวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีของจังหวัดสมุทรสาคร
4) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
1) นักท่องเที่ยวและประชาชนคนไทยทั่วไป และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเมืองไทย
2) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในประเทศไทย
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติ โบราณสถาน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
2) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีหรือภาพขาวดำ (เอกรงค์) ขนาดภาพด้านกว้าง 12 นิ้ว ด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้ว สามารถอัดขยายจากต้นฉบับที่เป็นพิล์มสี ฟิล์มขาวดำ ฟิล์มสไลด์ หรือถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล โดยส่งไฟล์ภาพต้นฉบับที่ความละเอียดสูงสุดของกล้อง (กรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลให้ได้ขนาดภาพ (Image size) เท่ากับขนาดภาพจริงที่ส่งเข้าประกวด โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi จัดเก็บภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPEG และปรับตั้ง Quality ที่ Maximum) บันทึกลงแผ่น CD แผ่นละ 1 ไฟล์ภาพ แล้วบรรจุลงบนซองพลาสติกปะติดไว้ด้านหลังภาพ (การ์ดแข็ง) โดยทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีแผ่น CD บันทึกไฟล์ภาพนั้นๆ อยู่ด้านหลังภาพ (การ์ดแข็ง)
3) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องติดบนการ์ดแข็งสีเทาหรือดำ ขนาด 16 คูณ 22 นิ้ว (ขนาดเดียวเท่านั้น) โดยด้านหลังการ์ดต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดให้ และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.bpsthai.org ทั้งนี้แบบฟอร์มสามารถถ่ายเอกสารได้
4) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น และเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน และสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน
5) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพพร้อม CD ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผู้จัดการประกวดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด คงมีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป
6) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน
7) คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน
โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
8) คณะกรรมการตัดสินภาพไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
9) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่ได้รับรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบของกรมสรรพากร
ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 เวลาไม่เกิน 17.00 น. ทั้งนี้หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
สถานที่ส่งภาพเข้าประกวด
1) ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร (ในเวลาราชการ) โทร 034-434714
2) สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ 199 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร.
(02) 611-3064 คุณปฏิวัติ เติมต่อ
รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
รางวัลชมเชยจำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
คณะกรรมการตัดสินภาพ
1) นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2550
2) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2552
3) นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4) นายกุลวัชร หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร
5) นายวิชิต สุรพนานนท์ชัย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
6) นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
7) นายวินิจ รังผึ้ง บรรณาธิการนิตยสาร อสท
การประกาศผลรางวัล
จะมีการประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 15 มกราคม 2554 ใน Website ของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ www.bpsthai.org
พิธีรับรางวัลและการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
พิธีมอบรางวัลและการจัดนิทรรศการภาพถ่าย ในงาน “สมุทรสาคร Expo” ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
2) นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานหอการค้า จังหวัดสมุทรสาคร
3) นายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
4) นายสุนทร วัฒนาพร นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
5) นายวิชิต สุรพนานนท์ชัย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
6) นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
7) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย