อาการนะครับ เล่น sf อยู่ประมาณ 1ชั่วโมง ครับ จอค้าง รีสตาตปับ ไม่มีภาพเลย มืดหมด เปลี่ยนแรม ถอดการ์ดจอใช้ออนบร์อด เปลี่ยนซับพาย และปกติถอดแรมจะมีเสียง ปิ๊บๆ นี้ไม่มีเล่น เปลี่ยน สพีกเกอ ก็ไม่ดัง อาการแบบนี้ บร์อดเสีย หรือ เป็นที่อะไร ครับ
ชี้แนะด้วย