อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ เวลาที่ปิดเครื่องจะขึ้นเตือนทุกครั้ง