จากปัจจุบันตรงนี้เปน Mac Zone

บางทีตรงนี้น่าจะเปลี่ยนเปน Apple Zone เลยนะครับ ผมว่าน่าจะเข้าท่านะ (คิดเองเออเอง)