อุณหถูมิค่าปกติของ M/B P5W DH Deluxe เมื่อใส่กัย CPU 6600 ว่าเท่าไร ครับ