ตอนนี้ใช้สาย Video ไปเอาจากเครื่องเล่น video ที่ต่อกับ TV อยู่มาใส่แทน ลักษณะสาย อีกด้านมี 2 หัว คือแดง และขาว กับอีกด้านมี 3 หัว คือ เหลือง (Video) แดง และขาว เป็น Audio ซ้ายขวา
ผมเอาด้านที่มี 2 หัวสีขาว
เสียงต่อออกจอแล้วเบามาก ๆ ครับ ควรซื้อแบบไหนมาใส่ดีครับ หรือ ต้องใ้ช้หัวแปลงถึงจะดังขึ้น