มีโปรแกรมที่สามารถแยกเสียงพูดกับเสียงดนตรีได้ปะคับผมได้ปะคับ