Diino (อ่านว่า ดิโน) เป็นบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเตอร์เนต ฟรี ครับ ในแบบที่ใช้ฟรีนี้คุณได้พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 2 GB แต่หากต้องการเพิ่มขึ้นก็ต้องเสียสตางค์ ในความคิดผมแล้ว 2 GB นี่ก็ไม่เล็กแล้ว ไม่ว่าจะต้องการแบ่งปันรูปภาพ, หนัง, เพลง
http://free2gb.blogspot.com/