เข้ากันได้หรือป่าวครับ ผมเ้ข้าไม่ได้้เลย delete cookie แล้วก็ไม่ได้