อยากนำระบบ ยื่นเอกสาร ติดต่อเทศบาล หรือ ระบบเสียภาษีผ่านทาง อินเตอร์เนต

ไม่รู้ว่า ต้อง หาข้อมูลจากที่ไหน อยากให้ระบบ ติดต่อกับเทศบาลให้มีหลากหลายช่องทาง

เพื่อ อำนวยความสะดวก และเป็นทางเลือกให้คนในเขตเทศบาลครับ (ผมไม่ใช่พนักงานเทศบาล)

แต่อยากช่วย เพราะดูแล้ว ไปติดต่อเทศบาลแต่ละที ไม่ค่อยสะดวกเท่าไร ขอบคุณครับ