แตกไฟล CODตอนจะลงแล้วมันerrorบางไฟลเป็นเพราะอะไรครับ ขอบคุณครับ