การประกวดเกมส์แอนิเมชั่นชิงทุนการศึกษา
เปิดรับสมัครและส่งข้อเสนอ ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2551
รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.thaitube.in.th
1. ประเภทการประกวด มี 2 ประเภท ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
2. ประเภทของเกมส์
เป็นเกมส์ที่สร้างสรรค์สังคม
สนับสนุนโดย
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์