ไฟ V ที่ Southbridge ไว้ทำไรคับ
เกี่ยวกับไรคับ เห็นมีให้ปรับ
มันเกี่ยวกับคล๊อคตัวอะไร