มันต่างก่ะ P35 ยังไงhttp://www.asus.com/products.aspx?l1...08&modelmenu=1