มีใครซ่อม Razer Copperhead ได้ไหมครับ? FW...เสีย
นิ่ง...... พัง..... ใช้ไม่ได้......