ไม่ทราบว่าพอจะมีขั้นตอน การบล็อคและการยกเลิกการบล็อคไหมครับ