มานขึ้นแบบนี้อะงับ เซฟหน้าจอมะเปงใครทำเปงสอนทีงับ
C:\WINDOW\system32\divxdec.ax

Unable to register the DLL/OCX: DllRegisterServer failed; code 0x80040154
Class not registered.

Click Retry to again, Ignore to proceed anyway (not recommended) , or Abort to cancel installation

งงมากมายผู้รู้ช่วยทีนะงับ