ใ ค รมีSocket 478 mPGA ช่ ว ย โ พ ส ที น้ า ค่ ะ เ ซ ง เ ล ย ค่ ะ เ สี ย ง ก็ ม่ า ย มี เ ล่ น ไ ร ก็ ม่ า ย ไ ด้ ช่ ว ย ที น้ า ค่ ะ


ขอบคุณค่ะ