ไฟล์จากเกมส์ NeedForSpeed Carbon คือไฟล์ NFSCARBON.B6I พยายามแปลแล้วครับ แต่ว่า... ตามรูปเลยดีกว่านะครับ..

--------------------------------------------------------------------------
the file NFS is larger then 2GB and therefore cannot be stored in an ISO file system. please use the UDF file system to write such large files. this can done by selecting another compilation type.

แฟ้ม NFS มากมายกว่าต่อมา 2GB และเพราะฉะนั้นไม่สามารถถูกเก็บอยู่ในระบบแฟ้ม ISO กรุณาใช้ระบบแฟ้ม UDF ที่จะเขียนแฟ้มมากมายนั้น สิ่งนี้สามารถทำโดยการเลือกชนิดการรวบรวมอื่นๆ...

--------------------------------------------------------------------------

UDF อะไรครับ..