มีปัญหาเกี่ยวกับserver risc system 6000 model 340
คือdata sheetมันไม่มีแระก้อหาที่พอร์ตต่อจอไม่เจอใคพอช่วยไดมั่งคับ