คือความจุเหลือครึ่งเดียวนะครับ format เท่าไรก็ไม่ได้
ไม่รู้จะหา progrm repair drive ได้ที่ไหนครับ