.. ถ้ า ไ ด้ ล่ ะ สั ญ ญ า จ ะ ตั้ ง ใ จ ป ล่ อ ย เ ล ย ค รั บ จ ะ เ ป็ น ค น ดี ข อ ง โ ล ก บิ ต เ ล ย ..