ขอโปรแกรมแปลงข้อความเป็นเสียงหน่อยคับ ด่วนมากต้องทำงานส่งคับ