++++ เวลา เล่น ไฟว์ วีดี โอ มัน ขึ้น nero ... this program reqlires...++++

++++ เวลา เล่น ไฟว์ วีดี โอ มัน ขึ้น nero ... this program reqlires flie advcntr2.dll which was hot foound on this system ++++

อยู่ ดีๆๆ มัน ก็ เด้ง ขึ้น ปิด แล้ว เด่ว ก็ เด้ง ขึ้น มัน เกิด จาก อะไร ครับ