มีท่านใดพอทราบสาเหตุบ้างครับ

ในช่อง message box พิมพ์ไทยแล้วออกไปเป็นตัวอื่น !@@#@1233d ไม่ออกเป็นภาษาไทย

พิมพ์ใน notepad copy paste ได้ แต่ถ้าอยู่ใน frame ออกเป็นตัวอื่นตลอดครับ เป็นทุก web