ให้อธิบายความหมายของคำว่า Network ในความเข้าใจของตนเอง
และเราจะสามารถนำ Network ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงได้บ้าง