หาซื้อพัดลมให้ซิงเดิมๆ amd althon x64 5600+
เนื่องจากใบพัดอันเดิมนำรุด