ขอที่ยังใช้งานได้ และถ้ามีรูเสียบ ram 6 รู จะดีมาก