NEW UPDATE
หนังสือสอบเข้า ครูผู้ช่วย แนวข้อสอบเก่า เก็งแนวข้อสอบครู คำตอบและเฉลยมีพร้อมอ่าน
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
ได้แก่


ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
- แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
[/size]