<<องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร อุดรธานี รายละเอียดในการรับสมัคร>>


เนื้อหาในแนวข้อสอบ หนังสือเตรียมอสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร จ.อุดรธานี
ประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
- แนวข้อสอบช่างโยธา
- แนวข้อสอบช่างสำรวจ
- และตำแหน่งอื่นๆ ระบุได้

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
- แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
- แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
- แนวข้อสอบนายช่างโยธา
- แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
- และตำแหน่งอื่นๆ ระบุได้

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
- แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
- แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบนิติกร
- แนวข้อสอบบุคลากร
- แนวข้อสอบวิศวโยธา
- แนวข้อสอบสถาปนิก
- แนวข้อสอบสันทนาการ
- และตำแหน่งอื่นๆ ระบุได้[/size]