play cmss 3d แทบจะไม่มีความแต่กต่าง ใน speaker 2.1
ใน headphoneก็พอเห็นบ้าง ถ้าจะให้เห็นแบบชัดเจนต้องปรับ audio effect แล้วปรับeffectเข้าใกล100 ก็ยิ้งเห็นชัด...


xmod เห็นชัดเจนทัง speaker แล้วheadphone