อยากรู้ว่าหน่วย dBm ดังตัวอย่างข้างล่างมันอ่นว่ายังไงแล้วมันแปลว่าอะไรคับ
เยอะหรือน้อยถึงจะดีคับ

Receive Sensitivity
802.11g (@ packet error rate 10%)54Mbps ≦ -65dBm
802.11b (@ packet error rate 8%)11Mbps ≦ -80dBm