Asrock AM2NF6G-VSTA ผมจะไปลองลากดู X2 4600+

แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน แล้วถ้าลากขึ้นไปแล้วต้องตั้งไฟเลี้ยงด้วยหรือเปล่า และแค่ไหน

แล้วถ้าต้องการจะให้กลับเป็นเหมือนเดิมจะได้ไหม

ขอบคุณครับ