แบบ ทามงานกับ ลูป เสียงไ้ด้ เช่นยืด หด

มี เอฟเฟก สมัยใหม่

ได้ เสียงออก มาคุณภาพดีๆ

มีเครืองคนตรีครบ

แ นะนำด้วยครับ