ขอสูตรโม e8400ซิงเดิมB/M EP35DS3R RAM OCZ2GBZ(SLI)จะทำอยางไรบ้างหนูไม่เคย