overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 49

Thread: แจกตารางการใช้ไฟVGAเกือบทุกรุ่นว่าใช้กี่ W(วัตต์)

 1. #1
  OverclockZone Member
  Join Date
  10 Oct 2008

  Default แจกตารางการใช้ไฟVGAเกือบทุกรุ่นว่าใช้กี่ W(วัตต์)

  ขอโทษด้วยนะงับไอ้ตรง ² เนี่ยมันคือยกกําลัง 2 ครับ = =พอดีผมก็อปเข้าเวริ์ดพอลงเวปไม่ได้ดูโทษที
  อีกครั้ง ² คือยกกําลัง 2 นะงับ[

  เอามาจากเวปต่างประเทศรับรองว่าข้อมูลตรงทกรุ่นแน่นอนครับ
  HD 4870 CF_______###############&brvbar##############}' 122W-245W !
  HD 4850 CF_______#########&brvbar##############}|' 78W-199W ^

  HD 3870 X2 CF____###########&brvbar#######################}|' 95W-307W ^
  HD3870X2+3870 CF##########&brvbar################' 82W-225W ^
  HD 3870 CF_______####&brvbar###############|' 40W-163W !
  HD 3850 CF_______####&brvbar############|' 40W-139W !

  HD 2900 XT CF____#############&brvbar########################| 105W-306W ! (2x 1GB GDDR4)
  HD 2900 XT CF____###############&brvbar#########################|' 121W-331W ! (2x 512MB GDDR3)

  X1950 XTX CF_____####&brvbar#####################|' 37W-211W !
  X1900 XTX CF_____#####&brvbar#####################' 43W-217W !
  X1900 XT CF______###&brvbar###################}' 27W-189W !
  X1950 Pro CF_____##&brvbar##########}| 24W-110W !
  X1900 GT CF _____################|' 123W
  X1800 XT CF______######&brvbar##############|' 52W-171W !
  X1800 XL CF______#######&brvbar##########}' 62W-149W !
  X1650 XT CF______###&brvbar########}|' 25W-101W !
  X1600 XT CF______#########}| 78W
  X1600 PRO CF____########' 67W
  X1300 PRO CF____#######} 60W

  X850 XT CF_______##############|' 115W
  X800 XL CF_______##########' 81W


  ATI Single Card
  ----------------------------

  HD 4870 X2_______###&brvbar###########################| 25W-250W %
  HD 4870 _________#######&brvbar####### 59W-120W !
  HD 4850 _________#####&brvbar#¦]#####}| 41W-61W-110W²
  HD 4670 _________#&brvbar##########} 10W-100W %
  HD 4650 _________#&brvbar######## 10W-80W %
  HD 4470 _________#&brvbar####| 10W-50W %
  HD 4450 _________#&brvbar#}| 10W-30W %

  HD 3870 X2_______#######&brvbar¦]#############|' 58W-66W-171W ²
  HD 3870 _________##&brvbar¦]######' 19W-25W-81W ²
  HD 3850 X3_______###################} 156W §
  HD 3850 X2_______######&brvbar###########' 54W-145W §
  HD 3850 _________#&brvbar¦]####}|' 14W-20W-63W ²
  HD 3690 _________##&brvbar###}' 21W-51W §
  HD 3650 _________#&brvbar###| 12W-42W ² (512MB)
  HD 3650 _________##&brvbar###}' 19W-53W § (256MB)
  HD 3470 _________#### 32W
  HD 3450 _________##&brvbar#} 18W-36W §

  HD 2900 XTX______#################################}| 270W % (OEM 12.4")
  HD 2900 XTX______############################## 240W % (Retail 9.5")
  HD 2900 XT_______#######&brvbar##########}| 65W-150W ! (1GB GDDR4)
  HD 2900 XT_______########&brvbar¦]##########' 72W-76W-161W ² (512MB GDDR3)
  HD 2900 Pro______########&brvbar¦]######}' 71W-76W-133W ²
  HD 2900 XL_______######################} 180W %
  HD 2600 XT_______##&brvbar¦]##' 21W-28W-49W ²
  HD 2600 Pro______#&brvbar¦]}|' 16W-22W-31W ²
  HD 2400 XT_______&brvbar¦]|' 7W-15W-19W ²
  HD 2400 Pro______&brvbar}|' 9W-15W &
  HD 2400 LE ______###' <25W +

  X1950 XTX________####&brvbar#&brvbar;]########}' 33W-54W-125W &sup2;
  X1900 XTX________###&brvbar##&brvbar;]########' 29W-50W-121W &sup2;
  X1950 XT_________############ 96W
  X1900 XT_________###&brvbar#&brvbar;]#######}' 28W-46W-109W &sup2;
  X1900 XT_________###&brvbar########} 26W-100W ^ (R580+ 256MB model)
  X1950 Pro________##&brvbar#&brvbar;]###| 24W-36W-66W &sup2;
  X1950 GT ________###&brvbar###' 30W-57W &
  X1900 GT ________###&brvbar#&brvbar;]###|' 25W-45W-75W &sup2;
  X1800 XT OC _____###&brvbar#&brvbar;]######## 26W-48W-110W &sup2; (XT OC version, 700/1600)
  X1800 XT_________###&brvbar##&brvbar;]#####}|' 30W-52W-103W &sup2;
  X1800 XL_________###&brvbar#&brvbar;]#' 27W-42W-57W &sup2;
  X1800 GTO_______###&brvbar&brvbar;]# 25W-35W-48W &sup2;
  X1650 XT_________##&brvbar##&brvbar;]}|' 23W-42W-55W &sup2;
  X1650 Pro________#&brvbar###} 23W-44W &
  X1600 XT_________##&brvbar#&brvbar;]| 24W-38W-42W &sup2;
  X1600 Pro________##&brvbar&brvbar;]#' 24W-30W-41W &sup2;
  X1550 ___________###|' 27W
  X1300 XT_________##}| 22W
  X1300 Pro________##&brvbar}|' 18W-26W-31W &sup2;
  X1050 ___________### 24W

  X850 XT PE_______########|' 67W
  X850 XT__________###&brvbar#&brvbar;]##}' 27W-45W-69W &sup2;
  X800 XT PE_______##&brvbar####}|' 18W-63W &sup2;
  X800 XT __________######}| 54W
  X800 Pro _________#&brvbar#### 15W-48W &sup2;
  X800 XL __________##&brvbar#&brvbar;]#' 18W-36W-49W &sup2;
  X800 GTO ________##&brvbar&brvbar;]##' 19W-31W-49W &sup2;
  X800 GT__________##&brvbar&brvbar;]# 21W-31W-40W &sup2;
  X800_____________###}| 30W
  X700 XT__________#&brvbar##}| 12W-38W !
  X700 PRO ________#&brvbar#&brvbar;]' 16W-30W-33W &sup2;
  X700_____________#&brvbar###} 15W-44W ^
  X600 XT__________#&brvbar#' 11W-25W !
  X600 Pro_________#&brvbar##} 12W-36W ^
  X300_____________&brvbar###} 8W-36W !
  X300 SE__________&brvbar##}| 7W-30W ^

  9800 XT__________####&brvbar##} 38W-60W &sup2;
  9800 Pro_________###&brvbar#}|' 31W-47W &sup2;
  9700/9800________####| 34W
  9600 XT__________#&brvbar}| 9W-22W &sup2;
  9600 Pro_________#&brvbar| 9W-18W &sup2;
  9500/9600________#} 12W
  9000-9200________###} 28W

  7x00-8500________##}|' 23W
  <=32MB AGP/PCI _#}|' <15w

  FireGL range
  GL V8600________###########&brvbar#######}|' 95W-159W &sup2;
  GL V7600________########&brvbar######}|' 65W-127W &sup2;
  GL V7350________####&brvbar########}|' 33W-111W &sect;
  GL V7300________############' 97W
  GL V7100________###########|' 91W
  GL V5600________#&brvbar#########' 15W-89W &sup2;
  GL V5200________####|' 35W
  GL V3600________&brvbar########' 7W-73W &sup2;
  GL V3200________#####}| 46W

  GL X3-256________#######' 57W
  GL X1-256________####}' 37W


  nVidia Multicard
  ----------------------------

  GTX 280 3x SLI ___############################################### ##################|' 523W &sect;
  GTX 280 SLI______##########&brvbar############################# ###|' 84W-347W ^

  9800 GX2 SLI_____#################&brvbar######################} ' 144W-325W ^ ("Quad SLI")
  9800 GTX 3x SLI __#################&brvbar###########|' 142W-234W !
  9800 GTX+ SLI____############&brvbar#############}|' 102W-215W ^
  9800 GTX SLI_____###########&brvbar################} 92W-228W ^
  9600 GT SLI______#########&brvbar#######' 79W-137W ! (2x 512MB)

  8800 Ultra 3x SLI__##############################&brvbar############# ################## 247W-496W ^
  8800 Ultra SLI ____####################&brvbar##################' 168W-313W ^
  8800 GTX SLI_____#################&brvbar##########}|' 142W-231W !
  8800 GTS SLI_____############&brvbar##############' 103W-217W &sect; (2x 512MB)
  8800 GT SLI______#########&brvbar#########}' 79W-157W ^ (2x 512MB)
  8800 GTS SLI_____#############&brvbar########' 112W-177W ! (2x 640MB)
  8800 GTS SLI_____#####################' 169W (2x 320MB)
  8600 GTS SLI_____#########}|' 79W

  7950 GX2 SLI_____###########&brvbar#########' 89W-169W ! ("Quad SLI")
  7950 GT SLI______######&brvbar#######}' 49W-117W !
  7900 GX2 SLI_____#########################}' 205W ("Quad SLI")
  7900 GTX SLI_____#######&brvbar############# 62W-168W !
  7900 GT SLI______#####&brvbar######| 41W-98W !
  7900 GS SLI______#####&brvbar######}' 41W-101W !
  7800 GTX 512 SLI _#######&brvbar################' 64W-193W !
  7800 GTX SLI_____######&brvbar#############' 56W-161W !
  7800 GT SLI______####&brvbar########## 35W-120W !
  7600 GT SLI______##&brvbar#####}' 24W-69W !
  7600 GS SLI______#####}|' 47W
  7300 GS SLI______###}' 29W

  6800 Ultra SLI_____###############| 122W
  6800 GT SLI ______###########}| 94W
  6800 GS SLI______####&brvbar#########|' 39W-115W !
  6600 GT SLI ______####&brvbar######| 33W-90W !


  nVidia Single Cards
  ---------------------------------

  GTX 280__________#####&brvbar#################|' 46W-183W ^
  GTX 260__________####&brvbar#############| 40W-146W ^

  9800 GX2_________########&brvbar#&brvbar;]##########}| 69W-83W-182W &sup2;
  9800 GTX+________######&brvbar#######}' 52W-117W !
  9800 GTX_________#####&brvbar&brvbar;]######} 45W-54W-108W &sup2;
  9600 GT__________###&brvbar&brvbar;]##}' 27W-34W-61W &sup2; (512MB)
  9600 GT__________###&brvbar###|' 26W-59W &sect; (256MB)

  9500 GT__________?

  8800 Ultra________##########&brvbar#########' 85W-161W *
  8800 GTX ________########&brvbar#&brvbar;]#####} 70W-83W-132W &sup2; (768MB)
  8800 GTS ________####&brvbar##&brvbar;]####|' 38W-58W-99W &sup2; (512MB G92)
  8800 GT OC ______####&brvbar&brvbar;]####}' 36W-41-86W &sup2; (512MB 700/1025)
  8800 GT _________####&brvbar####}| 35W-39W-78W &sup2; (512MB)
  8800 GT _________###&brvbar##| 31W-50W ^ (256MB)
  8800 GTS OC_____#######&brvbar#&brvbar;]####}' 60W-78W-117W &sup2; (640MB 576/1350)
  8800 GTS ________######&brvbar#&brvbar;]####| 58W-71W-106W &sup2; (640MB)
  8800 GTS ________######&brvbar#&brvbar;]###}|' 56W-69W-103W &sup2; (320MB)
  8800 GS _________###&brvbar###|' 27W-59W &sect;
  8600 GTS ________##&brvbar&brvbar;]#}|' 21W-31W-47W &sup2;
  8600 GT _________###&brvbar##} 26W-52W ^
  8500 GT _________#&brvbar&brvbar;]|' 14W-19W-27W &sup2;
  8400 GS _________###}| 30W
  8300 GS _________##| 18W
  เวปอ้างอิง
  http://www.xtremesystems.org/forums/....php?p=3153170
  ขอโทษด้วยนะงับไอ้ตรง &sup2; เนี่ยมันคือยกกําลัง 2 ครับ = =พอดีผมก็อปเข้าเวริ์ดพอลงเวปไม่ได้ดูโทษที
  อีกครั้ง &sup2; คือยกกําลัง 2 นะงับ
  แก้ใหม่แล้วเด้อ
  Last edited by yim005007; 12 Oct 2008 at 11:01:43.

 2. #2
  OverclockZone Member YaKuZiA's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2008
  Location
  สมุทรปราการ/พระประแดง

  Default

  ขอบคุนครับ ก็ขอให้มันตรงตามนั้นจริงๆ

 3. #3
  OverclockZone Member nuttyzero's Avatar
  Join Date
  14 Oct 2006

  Default

  *0*

 4. #4
  OverclockZone Member
  Join Date
  21 Sep 2007

  Default

  thx.

 5. #5
  OverclockZone Member LigerZero's Avatar
  Join Date
  23 Jul 2007

  Default

  แจ่มเป็ด

 6. #6
  เมพขิงๆ Mania ! TWK.'s Avatar
  Join Date
  5 Dec 2006
  Location
  สำโรง-บางนา-สัตหีบ

  Default

  อืม...

 7. #7
  OverclockZone Member Pikba's Avatar
  Join Date
  13 May 2007
  Location
  นครปฐม

  Default

  แหล่มมากครับ

 8. #8
  OverclockZone Member
  Join Date
  1 Oct 2008

  Default

  ขอบคุณครับ

 9. #9
  OverclockZone Member nukzahaha's Avatar
  Join Date
  1 Aug 2008
  Location
  ใต้สะดือ สาวๆ * - -

  Default

  Nvidia ทำไมกินน้อยอะ รู้งี้ซื้อ 9800 ดีกว่า - -

 10. #10
  OverclockZone Member kingmax's Avatar
  Join Date
  18 Sep 2006
  Location
  Bangkok

  Default

  ดูยังไงอะ ดูไม่เป็น ฮร่าๆ

 11. #11
  OverclockZone Member
  Join Date
  23 Aug 2007

  Default

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ มีข้อสังเกตุนิดนึง

  "8800 GT 35W-39W-78W &sup2; (512MB)"

  ผมว่ามัีนต่ำไปหน่อยนะ ดูจาก กูรู3ดี จาก ไอเดิล เป็น ฟูล ก็กินเพิ่ม 100 วัตต์แล้ว

  Videocard 8800GT
  GeForce GT 512 MB 275 วัตต์ (100% load) 165 วัตต์ (System Idle)
  Galaxy GT 512 MB 278 วัตต์ (100% load) 166 วัตต์ (System Idle)

  http://www.guru3d.com/article/galaxy...xtreme-tuner/3

 12. #12
  User มีปัญหา ห้ามโอน sc's Avatar
  Join Date
  20 Sep 2006
  Location
  ลำลูกกา..ค.13

  Default

  ขอบคุณครับ

 13. #13
  OverclockZone Member Sh4kEz's Avatar
  Join Date
  11 Oct 2008

  Default

  ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ^^

 14. #14
  OverclockZone Member aloneindead's Avatar
  Join Date
  10 May 2008

  Default

  ของแรงดันไป

 15. #15
  OverclockZone Member
  Join Date
  10 Oct 2008

  Default

  แก้ให้แล้วนะครับ หลายคนคง งง ไมกินไฟน้อยอิอิ-*-ลืมดูโทษทีครับคราวนี้แน่นอนครับไม่มีปัญหา

  อีกครั้ง &sup2 คือยกกําลัง 2 นะงับ ก็เอา2ไปคูณ*-*

  ดูให้ดีๆนะครับมันมีฒ (ยกกําลัง2หลายอันมาก)มีหลายอันดูให้ดีๆนะงับแล้วเอา2คูณเอางับ= =
  ส่วนอันอื่นที่ไม่มี &sup2 ข้างหลังก็ไฟตามนั้นเลยครับ
  Last edited by yim005007; 11 Oct 2008 at 15:45:19.

 16. #16
  OverclockZone Member
  Join Date
  10 Oct 2008

  Default

  9800 บางตัวยกกําลัง 2 นะ-*-แก้ให้ใหม่แล้วดันๆ

 17. #17
  OverclockZone Member kgb99's Avatar
  Join Date
  17 Jul 2007
  Location
  พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

  Default

  HD 4850 _________#####&brvbar#&brvbar;]#####}| 41W-61W-110Wฒ

  9800 GTX+________######&brvbar#######}' 52W-117W !
  ขอบคุณครับ ขอให้มันตรงหรือใกล้เคียงเถอะ อิอิ

 18. #18
  OverclockZone Member sunzacool's Avatar
  Join Date
  24 Feb 2008
  Location
  ..::ราชสีมา-โคราช::..

  Default

  thank

 19. #19
  OverclockZone Member
  Join Date
  10 Oct 2008

  Default

  กระทู้ที่โพสตะกี้มันเปน ฒ เองงะแก้ไม่หายอิอิมันคือยกกําลัง2นะ= =

 20. #20
  OverclockZone Member
  Join Date
  10 Oct 2008

  Default

  HD 4870 CF_______###############&brvbar##############}' 122W-245W !
  HD 4850 CF_______#########&brvbar##############}|' 78W-199W ^

  HD 3870 X2 CF____###########&brvbar#######################}|' 95W-307W ^
  HD3870X2+3870 CF##########&brvbar################' 82W-225W ^
  HD 3870 CF_______####&brvbar###############|' 40W-163W !
  HD 3850 CF_______####&brvbar############|' 40W-139W !

  HD 2900 XT CF____#############&brvbar########################| 105W-306W ! (2x 1GB GDDR4)
  HD 2900 XT CF____###############&brvbar#########################|' 121W-331W ! (2x 512MB GDDR3)

  X1950 XTX CF_____####&brvbar#####################|' 37W-211W !
  X1900 XTX CF_____#####&brvbar#####################' 43W-217W !
  X1900 XT CF______###&brvbar###################}' 27W-189W !
  X1950 Pro CF_____##&brvbar##########}| 24W-110W !
  X1900 GT CF _____################|' 123W
  X1800 XT CF______######&brvbar##############|' 52W-171W !
  X1800 XL CF______#######&brvbar##########}' 62W-149W !
  X1650 XT CF______###&brvbar########}|' 25W-101W !
  X1600 XT CF______#########}| 78W
  X1600 PRO CF____########' 67W
  X1300 PRO CF____#######} 60W

  X850 XT CF_______##############|' 115W
  X800 XL CF_______##########' 81W


  ATI Single Card
  ----------------------------

  HD 4870 X2_______###&brvbar###########################| 25W-250W %
  HD 4870 _________#######&brvbar####### 59W-120W !
  HD 4850 _________#####&brvbar#&brvbar;]#####}| 41W-61W-110W &sup2;
  HD 4670 _________#&brvbar##########} 10W-100W %
  HD 4650 _________#&brvbar######## 10W-80W %
  HD 4470 _________#&brvbar####| 10W-50W %
  HD 4450 _________#&brvbar#}| 10W-30W %

  HD 3870 X2_______#######&brvbar&brvbar;]#############|' 58W-66W-171W &sup2;
  HD 3870 _________##&brvbar&brvbar;]######' 19W-25W-81W &sup2;
  HD 3850 X3_______###################} 156W &sect;
  HD 3850 X2_______######&brvbar###########' 54W-145W &sect;
  HD 3850 _________#&brvbar&brvbar;]####}|' 14W-20W-63W &sup2;
  HD 3690 _________##&brvbar###}' 21W-51W &sect;
  HD 3650 _________#&brvbar###| 12W-42W &sup2; (512MB)
  HD 3650 _________##&brvbar###}' 19W-53W &sect; (256MB)
  HD 3470 _________#### 32W
  HD 3450 _________##&brvbar#} 18W-36W &sect;

  HD 2900 XTX______#################################}| 270W % (OEM 12.4")
  HD 2900 XTX______############################## 240W % (Retail 9.5")
  HD 2900 XT_______#######&brvbar##########}| 65W-150W ! (1GB GDDR4)
  HD 2900 XT_______########&brvbar&brvbar;]##########' 72W-76W-161W &sup2; (512MB GDDR3)
  HD 2900 Pro______########&brvbar&brvbar;]######}' 71W-76W-133W &sup2;
  HD 2900 XL_______######################} 180W %
  HD 2600 XT_______##&brvbar&brvbar;]##' 21W-28W-49W &sup2;
  HD 2600 Pro______#&brvbar&brvbar;]}|' 16W-22W-31W &sup2;
  HD 2400 XT_______&brvbar&brvbar;]|' 7W-15W-19W &sup2;
  HD 2400 Pro______&brvbar}|' 9W-15W &
  HD 2400 LE ______###' <25W +

  X1950 XTX________####&brvbar#&brvbar;]########}' 33W-54W-125W &sup2;
  X1900 XTX________###&brvbar##&brvbar;]########' 29W-50W-121W &sup2;
  X1950 XT_________############ 96W
  X1900 XT_________###&brvbar#&brvbar;]#######}' 28W-46W-109W &sup2;
  X1900 XT_________###&brvbar########} 26W-100W ^ (R580+ 256MB model)
  X1950 Pro________##&brvbar#&brvbar;]###| 24W-36W-66W &sup2;
  X1950 GT ________###&brvbar###' 30W-57W &
  X1900 GT ________###&brvbar#&brvbar;]###|' 25W-45W-75W &sup2;
  X1800 XT OC _____###&brvbar#&brvbar;]######## 26W-48W-110W &sup2; (XT OC version, 700/1600)
  X1800 XT_________###&brvbar##&brvbar;]#####}|' 30W-52W-103W &sup2;
  X1800 XL_________###&brvbar#&brvbar;]#' 27W-42W-57W &sup2;
  X1800 GTO_______###&brvbar&brvbar;]# 25W-35W-48W &sup2;
  X1650 XT_________##&brvbar##&brvbar;]}|' 23W-42W-55W &sup2;
  X1650 Pro________#&brvbar###} 23W-44W &
  X1600 XT_________##&brvbar#&brvbar;]| 24W-38W-42W &sup2;
  X1600 Pro________##&brvbar&brvbar;]#' 24W-30W-41W &sup2;
  X1550 ___________###|' 27W
  X1300 XT_________##}| 22W
  X1300 Pro________##&brvbar}|' 18W-26W-31W &sup2;
  X1050 ___________### 24W

  X850 XT PE_______########|' 67W
  X850 XT__________###&brvbar#&brvbar;]##}' 27W-45W-69W &sup2;
  X800 XT PE_______##&brvbar####}|' 18W-63W &sup2;
  X800 XT __________######}| 54W
  X800 Pro _________#&brvbar#### 15W-48W &sup2;
  X800 XL __________##&brvbar#&brvbar;]#' 18W-36W-49W &sup2;
  X800 GTO ________##&brvbar&brvbar;]##' 19W-31W-49W &sup2;
  X800 GT__________##&brvbar&brvbar;]# 21W-31W-40W &sup2;
  X800_____________###}| 30W
  X700 XT__________#&brvbar##}| 12W-38W !
  X700 PRO ________#&brvbar#&brvbar;]' 16W-30W-33W &sup2;
  X700_____________#&brvbar###} 15W-44W ^
  X600 XT__________#&brvbar#' 11W-25W !
  X600 Pro_________#&brvbar##} 12W-36W ^
  X300_____________&brvbar###} 8W-36W !
  X300 SE__________&brvbar##}| 7W-30W ^

  9800 XT__________####&brvbar##} 38W-60W &sup2;
  9800 Pro_________###&brvbar#}|' 31W-47W &sup2;
  9700/9800________####| 34W
  9600 XT__________#&brvbar}| 9W-22W &sup2;
  9600 Pro_________#&brvbar| 9W-18W &sup2;
  9500/9600________#} 12W
  9000-9200________###} 28W

  7x00-8500________##}|' 23W
  <=32MB AGP/PCI _#}|' <15w

  FireGL range
  GL V8600________###########&brvbar#######}|' 95W-159W &sup2;
  GL V7600________########&brvbar######}|' 65W-127W &sup2;
  GL V7350________####&brvbar########}|' 33W-111W &sect;
  GL V7300________############' 97W
  GL V7100________###########|' 91W
  GL V5600________#&brvbar#########' 15W-89W &sup2;
  GL V5200________####|' 35W
  GL V3600________&brvbar########' 7W-73W &sup2;
  GL V3200________#####}| 46W

  GL X3-256________#######' 57W
  GL X1-256________####}' 37W


  nVidia Multicard
  ----------------------------

  GTX 280 3x SLI ___############################################### ##################|' 523W &sect;
  GTX 280 SLI______##########&brvbar############################# ###|' 84W-347W ^

  9800 GX2 SLI_____#################&brvbar######################} ' 144W-325W ^ ("Quad SLI")
  9800 GTX 3x SLI __#################&brvbar###########|' 142W-234W !
  9800 GTX+ SLI____############&brvbar#############}|' 102W-215W ^
  9800 GTX SLI_____###########&brvbar################} 92W-228W ^
  9600 GT SLI______#########&brvbar#######' 79W-137W ! (2x 512MB)

  8800 Ultra 3x SLI__##############################&brvbar############# ################## 247W-496W ^
  8800 Ultra SLI ____####################&brvbar##################' 168W-313W ^
  8800 GTX SLI_____#################&brvbar##########}|' 142W-231W !
  8800 GTS SLI_____############&brvbar##############' 103W-217W &sect; (2x 512MB)
  8800 GT SLI______#########&brvbar#########}' 79W-157W ^ (2x 512MB)
  8800 GTS SLI_____#############&brvbar########' 112W-177W ! (2x 640MB)
  8800 GTS SLI_____#####################' 169W (2x 320MB)
  8600 GTS SLI_____#########}|' 79W

  7950 GX2 SLI_____###########&brvbar#########' 89W-169W ! ("Quad SLI")
  7950 GT SLI______######&brvbar#######}' 49W-117W !
  7900 GX2 SLI_____#########################}' 205W ("Quad SLI")
  7900 GTX SLI_____#######&brvbar############# 62W-168W !
  7900 GT SLI______#####&brvbar######| 41W-98W !
  7900 GS SLI______#####&brvbar######}' 41W-101W !
  7800 GTX 512 SLI _#######&brvbar################' 64W-193W !
  7800 GTX SLI_____######&brvbar#############' 56W-161W !
  7800 GT SLI______####&brvbar########## 35W-120W !
  7600 GT SLI______##&brvbar#####}' 24W-69W !
  7600 GS SLI______#####}|' 47W
  7300 GS SLI______###}' 29W

  6800 Ultra SLI_____###############| 122W
  6800 GT SLI ______###########}| 94W
  6800 GS SLI______####&brvbar#########|' 39W-115W !
  6600 GT SLI ______####&brvbar######| 33W-90W !


  nVidia Single Cards
  ---------------------------------

  GTX 280__________#####&brvbar#################|' 46W-183W ^
  GTX 260__________####&brvbar#############| 40W-146W ^

  9800 GX2_________########&brvbar#&brvbar;]##########}| 69W-83W-182W &sup2;
  9800 GTX+________######&brvbar#######}' 52W-117W !
  9800 GTX_________#####&brvbar&brvbar;]######} 45W-54W-108W &sup2;
  9600 GT__________###&brvbar&brvbar;]##}' 27W-34W-61W &sup2; (512MB)
  9600 GT__________###&brvbar###|' 26W-59W &sect; (256MB)

  9500 GT__________?

  8800 Ultra________##########&brvbar#########' 85W-161W *
  8800 GTX ________########&brvbar#&brvbar;]#####} 70W-83W-132W &sup2; (768MB)
  8800 GTS ________####&brvbar##&brvbar;]####|' 38W-58W-99W &sup2; (512MB G92)
  8800 GT OC ______####&brvbar&brvbar;]####}' 36W-41-86W &sup2; (512MB 700/1025)
  8800 GT _________####&brvbar####}| 35W-39W-78W &sup2; (512MB)
  8800 GT _________###&brvbar##| 31W-50W ^ (256MB)
  8800 GTS OC_____#######&brvbar#&brvbar;]####}' 60W-78W-117W &sup2; (640MB 576/1350)
  8800 GTS ________######&brvbar#&brvbar;]####| 58W-71W-106W &sup2; (640MB)
  8800 GTS ________######&brvbar#&brvbar;]###}|' 56W-69W-103W &sup2; (320MB)
  8800 GS _________###&brvbar###|' 27W-59W &sect;
  8600 GTS ________##&brvbar&brvbar;]#}|' 21W-31W-47W &sup2;
  8600 GT _________###&brvbar##} 26W-52W ^
  8500 GT _________#&brvbar&brvbar;]|' 14W-19W-27W &sup2;
  8400 GS _________###}| 30W
  8300 GS _________##| 18W
  Last edited by yim005007; 12 Oct 2008 at 11:03:03.

Page 1 of 3 123 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •