ทางร้านไห้ไรท์ แผ่นไรก็ไม่รู้ 3DVD

Back up factory dafault
และ
Vack up Drivers and applications

เอาไว้ทำอะไรครับ