? ?
[size=18pt] http://www.msoiltool.com[/size]


[size=14pt]ติดต่อสอบถาม
มิราเคิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
77/17 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
Miracle supply & services co.,ltd

http://www.msoiltool.com
Email : hirun-999@hotmail.com,tao_rd9@hotmail.com
MOBILE : 081-6082521
E-MAIL :hirun-999@hotmail.com[/size]

[size=16pt]
SUPPLY ?ONE ?STOP BUYING RENTAL
AND SERVICE ?FOR EVERYTHING
[/size]
[size=14pt]
บริการรับเหมางานระบบไฟฟ้าที่สร้างโรงงานใหม่และต่อเติม,รับออกแบบงานระบบไฟฟ้า,
และ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ,งานปิโตรเคมี,
โรงไฟฟ้า,ออยล์แอนด์แก๊สและปิโตรเลี่ยม
[/size]

[size=16pt]

SUPPLY ?ONE ?STOP BUYING RENTAL ?
AND SERVICE ?FOR EVERYTHING [/size]

[size=14pt]

Engineering,Procurement and construction services
for industrial&process plants and environmental preservation
รับเหมา,ออกแบบ,สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม,ติดตั้งพร้อมทดสอบ,
บริการหลังการส่งมอบงาน,งานบริการทั่วไปของระบบไฟฟ้า
และระบบวัดคุมอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
[/size]

[size=16pt]
เป้าหมายของเราที่จะบรรลุเป้าหมายของบริษัทคือ[/size]
? ? [size=14pt]1.การเข้าถึงลูกค้า เพื่อสอบถามถึงความต้องการ และแนะนำสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพของเราให้เป็นที่รู้จัก
? ? 2.สร้างความเชื่อมั่น ว่าเรามีบริการที่ดีสามารถช่วยเหลืองานคุณทุกด้าน
และทำงานของคุณให้บรรลุตามเป้าหมายตามเวลาที่กำหนด
? ? 3.การรับประกันงานติดตั้งพร้อมวิศวกรเซ็นรับรองทุกระดับ
Our goal is for the company to achieve its goals.
? ? 1. client access The need for further And recommend products
and quality ? ? ? ?service to our customers.
? ? 2. Create Confidence That we have a service that
can help you in all aspects. And work to achieve your goals.
? ? 3. Collection customer is like a savings.
Service-Our coad of Success[/size]
[size=14pt]
Planing การวางแผน
[/size]
[size=14pt]การวางแผนคือเป็นขั้นตอนการเริ่มต้นที่สำคัญทีสุดซึ่งจะกำหนดทิศทาง
และรายละเอียด ขั้นตอน ในการดำเนินการต่อไป บริษัทมีการวางแผนที่เป็นระบบ
โดยเริ่มจากการสนทนาและปรึกษาอย่างละเอียดถึงความต้องการของลูกค้า
ในทุกแง่มุมพร้อมเก็บข้อมูล และรวบรวมเอกสารอ้างอิงต่างๆ
ของลูกค้าเพื่อใช้ในการ ทำงานต่อไปรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจ
และการคาดหวังที่ถูกต้องร่วมกันตั้งแต่ ระยะแรกเริ่มนี้
เพื่อให้โครงการโดยภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้[/size]

[size=14pt]Design การออกแบบ[/size]
[size=14pt]หลักเกณ์เบื้องต้น ในการออกแบบ คือ ความปลอดภัย , ความประหยัด,
การใช้งานทีสะดวด, ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้งระบบ ให้สอดคล้อง
กับกำหนดการที่วางไว้, และสอดคล้องกับมาตรฐาน สากล เราได้ติดตั้ง
และพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการออกแบบ
เขียนแบบ (CADD, ERD) ดังนั้น แบบแปลนที่สร้างขึ้นมานี้
จึงพร้อมด้วยขัอมูล และรายละเอียด ครบถ้วนเพื่อการทำงานในขั้นตอนต่อๆ ไป
[/size]
[size=14pt]Procurement การสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม[/size]
[size=14pt]เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์, ที่ตรงกับข้อกำหนดในแบบแปลน,อยู่ในงบประมาณ
ของลูกค้า, และส่งของให้กับส่วนงานติดตั้งได้ทันกับกำหนดในแผนงานดั้งนั้น
ขั้นตอนการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ทีเหมาะสม ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง
ซึ่งต้องการประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันเหตุการณ์ แผนกงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
ของบริษัทได้ติดตั้ง และ พัฒนาระบบข้อมูล สำหรับงานนี้โดยเฉพาะขึ้นมา
(P & P DATABASE) เพื่อใช้ในการวางแผนการสรรหาฯเริ่มจากค้นหาแหล่งจำหน่าย
ที่เชื่อถือได้, เปรียบเทียบ คุณภาพ/ราคา/กำหนดส่งของ, ควบคุมงบประมาณ,
และตัดสินใจจัดหา จัดส่ง ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคลัง พัสดุกลาง
ทีสต็อก วัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้อยู่ประจำ ซึ่งมีอยู่มากกว่า 3,000รายการพร้อมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ควบคุม และรายงานสินค้าอยู่ตลอดเวลา ที้งนี้ เพื่อการบริการลูกค้าที่ฉีบไว้
ดังนั้นท่านจึงมั้นใจได้ว่า การสรรหาวัสดุอุปกรณ์เที่เหมาะสม ของบริษัทฯจะสามารถ
บริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่
ชิ้นส่วนขนาดเล็กๆ จนถึงวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ด้วยระบบงานที่ทันสมัยพร้อม
ด้วยราคาที่เหมาะสมจากแหล่าผลิต / แหล่งจำหน่าย ที่เชื่อถื่อ ได้ในคุณภาพ[/size]

[size=14pt]Construction การติดตั้งที่หน่วยงานก่อสร้าง[/size]
[size=14pt]ขั้นตอนนี้ ถือเป็นขั้นตอนการทำงานภาคสนามที่จะผลักดันให้งานติดตั้ง
ระบบรุดหน้า และดำเนินไปจนลุล่วง ตามเป้าหมาย อย่างสมบูรณ์. ปัจจัย
สำคัญที่ทำให้ กระบวนการทำงานภาคสนามดำเนินไปได้ด้วยดีคือการจัด
โครงสร้าง องค์กรของบริษัทฯ ที่ใช้ระบบการ บริหารองค์การแบบ
เมทริก(MMOS) ซึ่งจะทำให้ ส่วนงานอื่น ๆ ทุกส่วนงานต้องทำหน้าที่
สนับสนุน หน่วยงาน ภาคสนาม อยู่ตลอดเวลา
จนส่งมอบงาน. ทีมงานภาคสนามที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ
จะบริหารงาน และดำเนินงาน เริ่มจากการวางแผนการติดตั้งระบบ .
วางแผนอัตรากำลังคน , ตรวจสอบคุณภาพ และ
ความปลอดภัยในการทำงาน อยู่ตลอดเวลาเพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่า โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ ตามกำหนดเวลาที่วางไว้[/size]

[size=14pt]Safety and Quality Control ? ?การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย[/size]
[size=14pt] Company keeps in mind that construction safety
and project quality control are its foremost priorities
in every steps throughout the execution f a project.
The company's staff concentrates on each small details
and strives to do project in the ways that ?entirely comply
with the standard safety regulation and quality assurance.
We believe it is our responsibility to insure the safe environment
for our customers in exchange of trust and loyalty
they have on us and this commitment is vary essential to
our continued success for the past ten years.

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการควบคุม คุณภาพ และความปลอดภัย
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ขั้นตอน การวางแผน , การออกแบบ , การสรรหาวัสดุอุปกรณ์ ,
และ การติดตั้ง ณ หน่วยงาน , โดยยึด มาตรฐานการออกแบบ , การติดตั้ง และมาตรฐาน
ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน สากล และ มาตรฐานของประเทศไทย
การตรวจสอบ คุณภาพ และ ความปลอดภัย ในทุก ๆ ขั้นตอน . เครื่องมือ ,
เครื่องวัด , เครื่องทดสอบ และ ส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อยืนยัน คุณภาพ
และ ความปลอดภัย . บริษัท ยึดมั่น ที่จะให้บริการ ที่เพียบพร้อม ด้วย
คุณภาพ , ความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับลูกค้าของเรา
เสมอมา และ นี่คือ องค์ประกอบสำคัญ ส่วนหนึ่ง
ที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการที่ทำตลอดมา
[/size]
[size=14pt]Electrical Engineering[/size]
?[size=14pt] จุดเด่นและจุดแข็งของบริษัทอยู่ที่ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในด้านงานวิศวกรรม
และการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยทีมงาน
ที่มีความได้เปรียบจากประสบการณ์ที่ได้เก็บเกี่ยวจากการทำงานมาแล้วมากกว่า 20 ปี
ในโครงการต่างๆนับร้อยโครงการที่อยู่ทั่วประเทศไทย
ด้วยเหตุนี้เองทำให้เรามั่นใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บนงบประมาณที่ประหยัดและจำกัดรวมถึงการดำเนินงาน
ที่ตรงต่อเวลาและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย[/size]

[size=14pt]
ติดต่อสอบถาม

มิราเคิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
77/17 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
Miracle supply & services co.,ltd


http://www.msoiltool.com
Email : hirun-999@hotmail.com,tao_rd9@hotmail.com
MOBILE : 081-6082521
[/size]