กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--ทีเอชนิค

ทีเอชนิค (THNIC) ประกาศเปิดรับจด ".th" ในระดับที่ 2 แบบไม่มีหมวดหมู่คั่นกลาง รอบใหม่ เพื่อหาทุนทำโครงการเน็ตชนบทสู่ครัวเรือนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ส.ค. -12 ก.ย. ศกนี้

นายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ในฐานะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมน ของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้กล่าวถึงการเปิดรับจด .th ในระดับที่ 2 ครั้งใหม่ ว่า การเปิด SLD.th รอบใหม่นี้จะเป็นแบบเฉพาะกิจสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อนิติบุคคลทางธุรกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ชื่อเครื่องหมายการค้า และ ชื่อการจัดงาน หรือ โครงการขนาดใหญ่ขององค์กรเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคสำหรับโครงการอินเทอร์เน็ตชนบทสู่ครัวเรือน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในหลายโครงการของมูลนิธิฯ ที่เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประชากรอินเทอร์เน็ตไทย อันจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ ของชุมชนในไทย"

"ตามที่มูลนิธิฯ ได้เปิด SLD.th ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2557 ก็ได้รับการตอบรับที่ดี โดยมี SLD .th เปิดใช้งานแล้วรวม 48 ชื่อ อาทิ "teda.th" เว็บไซต์โครงการมั่นใจในการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของ สพธอ. และ "ku.th" เว็บไซต์ ม. เกษตรศาสตร์ เป็นต้น ในส่วนเงินบริจาคที่ได้รับมาจากทั้งสองครั้งนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง หรือ BKNIX ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการประสบความสำเร็จโดยมีสมาชิกจำนวน 9 ราย มีผู้ให้บริการ Content Delivery Network (CDN) จำนวน 3 ราย โดยรายล่าสุดคือ CommunityDNS และ Akamai Technology และอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการอินเทอร์เน็ตชนบทสู่ครัวเรือน หรือ Net2Home ที่ได้มีการวิจัยพัฒนาเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ WiFi ให้ต่อเชื่อมกัน สร้างเป็นโครงข่ายที่ลดการเดินสาย ต้นทุนต่ำ และง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ซึ่งได้นำไปใช้งานจริงแล้วในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเช่น อ.แม่สอด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถส่งคำขอสมัครจดชื่อโดเมนพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 1 หมื่นบาท ต่อ 1 ชื่อโดเมน ได้ที่บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 12 ก.ย. 2559 ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติสามารถบริจาคเงินเพื่อจดโดเมนจำนวน 1 ล้านบาทต่อชื่อ สำหรับตลอดอายุการใช้งาน หรือ บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทต่อชื่อต่อปี ให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้โดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thnic.co.th/sld หรือ ติดต่อที่ โทร: 02-105-4007 หรือ อีเมล: sld@thnic.co.th