PresentationFontCache.exe มันมากับ .NET 3.0 ปิดมันทำยังไง

PresentationFontCache.exe กินแรมตั้ง 5-13MB+ ไปหาตรง services ก็มีแต่ .NET 2.0 ปิดไปแล้ว

PresentationFontCache.exe มันทำงานยังไงครับ