เป็นโปรแกรมของคนไทย และเป็น Freeware ด้วยนะครับ
ชื่อโปรแกรม MOSTZ Wedding 2007 ใช้เก็บบันทึกรายชื่อ, พิมพ์หน้าซองแต่งงาน, สรุปยอดเงินจากซอง หาโหลดได้ที่ http://www.mostz.com มีคู่มือภาษาไทยให้โหลดด้วย