เวลาเล้นเกมส์ต้องใส่แผ่นเล้นไปด้วยพอเล้นไปได้ไม่นานเกมส์ก็เด้งออกมาดึ้อเลยครับ
พอเขาไปก็จะเป็นแบบเดีมครับแผ่นเกมส์ขอ PC นะครับมีท่านไดบอกช้วยบอกที่นะครับจะขอบคุณมากเลยครับ